• Gratis verzending vanaf $65

 • 100-dagen recht van teruggave

 • Gratis verzending vanaf $65

 • 100-dagen recht van teruggave

Reglement

§1 Algemene bepalingen

1. Het reglement bepaalt de regels om aankopen te doen in de Winkel voor de Klanten die een verzendingsadres op het grondgebied van de Republiek Polen hebben gekozen.

2. De volgende begrippen hebben in dit Reglement de volgende betekenis:

a) Werkdagen - alle dagen van de week van maandag tot vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen
b) Klant - persoon die gebruik maakt van de Winkel en die een natuurlijke persoon is met volledige juridische handelingsbekwaamheid (en dus in principe een persoon die al 18 jaar oud is), of een rechtspersoon of een organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is, maar aan wie de wetgeving rechtsbekwaamheid toekent.
c) Consument - een natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht die niet rechtstreeks verbonden is met haar economische activiteiten of beroepsactiviteiten (art. 221 van het Poolse Burgerlijk Wetboek).
d) Klantenaccount - het geheel van informatie over de Klant, en ook over de handelingen die door de Klant worden verricht in het kader van de Winkel (waaronder: de gegevens van de Klant die dienen om de ingediende bestellingen uit te voeren, de geschiedenis van de bestellingen, de uitvoeringsstatus van de lopende bestellingen).
e) Reglement - dit reglement
f) Winkel of internetwinkel - de internetwinkel die functioneert op het adres www.mrgugu.pl, die wordt uitgebaat door de Verkoper, en via dewelke de Verkoper goederen aanbiedt aan zijn Klanten
g) SVerkoper - "Change Into Colours sp. z.o.o." met het hoofdbedrijf op het adres: ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, fiscaal identificatienummer NIP: 547-222-20-70, statistisch identificatienummer REGON: 387705172, e-mail: info@mrgugu.com
h) Vaste drager - materiaal of instrument dat het de consument of de ondernemer mogelijk maakt om informatie te bewaren die persoonlijk aan hem is gericht, en die het mogelijk maakt om in de toekomst toegang te krijgen tot deze informatie voor zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze informatie benodigd is, en dat toelaat om de bewaarde informatie te reproduceren in onveranderde vorm (art. 2 punt 4 van de Poolse Wet van 30 mei 2014 op de consumentenrechten, Pools Staatsblad van 2014, rubriek 827).
i) Goederen – goederen die beschikbaar zijn via de Winkel.

3. De prijzen die in de Winkel zijn opgegeven, vormen geen offerte in de zin van de voorschriften van het Poolse Burgerlijk Wetboek en zijn enkel een uitnodiging om een overeenkomst te sluiten

4. De prijzen in de Winkel zijn opgegeven in Poolse zloty volgens hun brutowaarde. Deze prijzen bevatten geen leveringskosten en betalingskosten. De waarde van deze kosten wordt telkens door de Klant bepaald bij het plaatsen van zijn bestelling. De definitieve prijs met betrekking tot een bepaalde overeenkomst voor de verkoop van Goederen wordt bepaald tijdens het indienen van de offerte (bestelling), overeenkomstig §3 lid 1 en 2.

§2 Account registreren

1. Klanten hebben de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de Winkel, waardoor ze een Account aanmaken.

2. Deze registratie verloopt als volgt:

a) de Klant vult het registratieformulier in, dat beschikbaar is op de website van de Winkel (het formulier verschijnt nadat de Klant de gepaste pagina heeft gekozen of tijdens het plaatsen van de bestelling). Hierbij is de Klant verplicht om ten minste alle als verplicht aangeduide velden in te vullen. Dit zijn: voornaam en achternaam of firmanaam, woonplaats, verzendingsadres (indien het een ander adres is dan de woonplaats) en e-mailadres, en in geval van ondernemers ook de firmanaam en het fiscaal identificatienummer NIP,
b) de Klant aanvaardt de inhoud van het Reglement en het cookiebeleid.

3. Na het invullen van het registratieformulier wordt er naar het e-mailadres dat door de Klant is opgegeven, een bericht gestuurd met het verzoek om de ingevoerde gegevens te bevestigen door op de link in het bericht te klikken. De Account van de Klant wordt aangemaakt op het moment van de bevestiging.

4. De Klant kan zijn Account in de Winkel op elk moment verwijderen door een gepaste aanvraag naar het adres: info@mrgugu.com te sturen.

5. De Verkoper kan de Account van de Klant ook verwijderen indien de Klant het Reglement schendt, en in het bijzonder indien de Klant:

a) tijdens de registratie in de webwinkel gegevens heeft opgegeven, die niet overeenstemmen met de waarheid, niet precies of niet actueel zijn, misleiden of de rechten van derden schenden
b) via de webwinkel de persoonlijke rechten van derden heeft geschonden, in het bijzonder de persoonlijke rechten van andere Klanten van de webwinkel.
In dit geval is, is het niet toegelaten dat de Klant zich opnieuw registreert.

6. Het verwijderen van de Account heeft geen invloed op de geldigheid van de rechtshandelingen die eerder door de Verkoper met de Klant werden verricht via de Winkel.

§3 Aansprakelijkheid voor gebreken

1. De Verkoper is aansprakelijk voor gebreken van de Goederen volgens de regels die bepaald zijn in de voorschriften van de algemeen geldende wetgeving, en in het bijzonder in de voorschriften betreffende de wettelijke garantie voor gebreken zoals bepaald in art. 556 en volgende van de Poolse Wet van 23 april 1964 - het Burgerlijk Wetboek (geconsolideerde tekst Pools Staatsblad Dz. U. van 2014, rubriek 121).

2. Gebreken van goederen (reclamaties) kunnen worden gemeld door middel van een e-mailbericht dat wordt verstuurd naar het adres info@mrgugug.com, of kunnen in schriftelijke vorm worden verstuurd naar het adres van de Verkoper dat is vermeld in §1.

3. In de inhoud van de reclamatiemelding dient de Klant indien mogelijk volgende informatie te vermelden:

a) beschrijving van het gebrek, met inbegrip van informatie waarop het gebrek berust, wanneer het aan het licht is gekomen
b) de datum waarop het gebrek aan het licht is gekomen
c) hetgeen de Klant eist in verband met de ingediende reclamatie, - indien eender welk van deze elementen ontbreekt in de reclamatiemelding die is ingediend door een Klant die een consument is, zal dit geen belemmering vormen om de reclamatie te behandelen. Het verstrekken van volledige documentatie kan echter de procedure versnellen”.

4. De Klant die zijn rechten uit hoofde van de wettelijke garantie uitoefent, is verplicht om op kosten van de Verkoper het gebrekkige Goed naar de zetel van de Verkoper aan ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała te sturen.

5. De Verkoper verbindt zich ertoe om het bestelde goed aan de Klant te leveren volgens alle specificaties die op de website zijn vermeld. Dit geldt voor de maat van het product, de manier waarop het is vervaardigd, het materiaal waaruit het is vervaardigd en de grafische elementen op het aangekochte product.

6. Indien de Klant vaststelt dat aan het aangekochte product bepaalde eigenschappen ontbreken die waren vermeld in de specificatie in de webwinkel, dan heeft de Klant het recht om een reclamatie in te dienen met verwijzing naar het gebrek van het product.

7. De Verkoper verbindt zich ertoe om aan de Klant een goed te leveren zonder gebreken en in ongeschonden staat, en is volledig aansprakelijk voor het transport van het verkochte product. De Verkoper is ook aansprakelijk voor gebreken aan goederen volgens de voorschriften van het Poolse Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder art. 556 en 5561-5563.

§4 Persoonsgegevens

1. De Verkoper verwerkt de persoonsgegevens van de Klanten uitsluitend binnen het wettelijk voorziene bereik, onder ander zoals voorzien in de Poolse Wet van 29 augustus 1997 op de bescherming van de persoonsgegevens (geconsolideerde tekst Pools Staatsblad Dz. U. 02.101.926 als gewijzigd) of voorzien in dit reglement.

2. De Verkoper verbindt zich ertoe om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

3. Door een account te registeren of een bestelling te plaatsen conform §2 en 3 gaat de Klant akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens die vermeld zijn in het registratieformulier of het bestellingsformulier, met de bedoeling om de Verkoper de plichten te laten uitvoeren die voortvloeien uit de overeenkomst met de Klant en ook uit dit Reglement (in het bijzonder het verzenden van de goederen, het opmaken van een factuur en het bedienen van de lopende correspondentie).

4. In de gevallen en volgens de principes die bepaald zijn in de Poolse Wet op de bescherming van persoonsgegevens, en in het bijzonder in art. 24 en art. 32-35 van deze wet, heeft de Klant het recht om zijn gegevens in te kijken en ze te verbeteren of te verwijderen.

5. De Klant kan ermee akkoord gaan dat de Verkoper zijn persoonsgegevens verwerkt voor marketingdoeleinden en ook dat hij van de Verkoper via elektronische weg handelsinformatie ontvangt.

6. In elk van deze gevallen geeft de Klant zijn persoonsgegevens vrijwillig op, met het voorbehoud dat bepaalde gegevens voor de Verkoper noodzakelijk zijn om de verkoopovereenkomst die via de Winkel is gesloten, uit te voeren

7. De persoonsgegevens van de Klanten kunnen aan derden ter beschikking worden gesteld indien dit recht of deze plicht voortvloeit uit de wetsvoorschriften.

§5 Technische vereisten, verbod om onwettelijke inhoud te publiceren, reclamaties over de werking van de Winkel

1. De Verkoper stelt aan de Klanten de mogelijkheid ter beschikking om via de Winkel gratis gebruik te maken van de volgende diensten die elektronisch worden verleend (in de zin van de Poolse Wet van 18 juli 2002 op het verlenen van diensten via elektronische weg, Pools Staatsblad 2002.144.1204, als gewijzigd):

a) het ter beschikking stellen van de inhoud van de Winkel,
b) het sluiten van overeenkomsten met de Verkoper om via de Winkel Goederen te verkopen volgens de regels die in dit reglement zijn vermeld

2. Om gebruik te maken van de bovenvermelde diensten dient de Klant te beschikken over een apparaat met de mogelijkheid om een internetverbinding te maken en met een besturingssysteem, een internetverbinding, de nodige software (internetbrowser) en een e-mailaccount.

3. De regels om door de Verkoper cookiebestanden te laten bijhouden op de apparaten van de Klant en om de Verkoper toegang te geven tot deze cookiebestanden zijn bepaald door het Cookiebeleid dat een bijlage bij dit reglement vormt.

4. De Klant verbindt zich ertoe om in het kader van de Winkel geen inhoud (bv. commentaar) met een onwettelijk karakter te publiceren, en in het bijzonder inhoud die geweld of pornografie propageert of de rechten van derden schendt. Indien de Verkoper een ambtelijke kennisgeving of betrouwbaar bericht ontvangt over het onwettelijke karakter van bijgehouden inhoud die door Klant is aangeleverd, kan de Verkoper toegang tot deze inhoud onmogelijk maken.

5. De Klant verbindt zich ertoe om:

a) de Winkel niet te gebruiken op een manier die de werking van de Winkel verstoort, in het bijzonder door het gebruik van bepaalde software of apparatuur,
b) geen activiteiten te ondernemen zoals het verzenden of plaatsen van ongewenste handelsinformatie (spam) in het kader van de webwinkel,br/> c) de webwinkel te gebruiken op een manier die niet belastend is voor de andere klanten of de Verkoper.

6. Indien de Klant niet tevreden is over de werking van de Winkel, heeft hij de mogelijkheid om via e-mail een reclamatie te sturen naar het adres: info@mrgugu.com. De Klant zal worden ingelicht over de manier waarop de reclamatie wordt behandeld door middel van een bericht op het e-mailadres vanwaar de reclamatie werd verstuurd, dit binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht door de Verkoper.

§6 Duur van de overeenkomst

1. Op het moment dat de Klant een bestelling plaats, sluit hij een overeenkomst met de Verkoper, die geldt vanaf het moment van de bestelling tot het moment waarop het product bij de Klant wordt geleverd. De tijd waarbinnen de opdracht door de Verkoper wordt uitgevoerd, zou niet meer dan 14 werkdagen mogen bedragen.

2. Een Klant die ook een consument is, kan afzien van de overeenkomst voor verkoop van het Goed zonder dat hij hiervoor een reden hoeft op te geven. De termijn waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen, verstrijkt na 90 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de Consument in het bezit van het Goed is gekomen, of te rekenen vanaf de dag waarop de derde die door de Klant werd aangewezen, met uitzondering van de vervoerder, in het bezit van het Goed is gekomen.

Customer shall, if possible, write the following in the content of the letter of complaint:
a) fault description, including, especially: what the fault is and when it was discovered.
b) the date of revealing the fault
c) what Customer request is in connection with complaint submission.

3. Indien de Klant de verkoopovereenkomst herroept volgens de procedure die in deze paragraaf is voorzien:

a) moet de Klant het Goed met behulp van het formulier dat HIER te vinden is, onmiddellijk naar de Verkoper terugsturen naar het adres ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, maar niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop hij de overeenkomst voor de verkoop van het Goed heeft herroepen. De termijn is nageleefd als de Klant het Goed terugzendt binnen 14 dagen. De directe kosten in verband met het terugsturen van het Goed worden door de Klant gedekt.
b) tde Verkoper betaalt aan de Klant alle bedragen terug die hij van de Klant heeft ontvangen, met inbegrip van de kosten voor de levering van het Goed (met uitzondering van aanvullende kosten indien de Klant een andere leveringswijze heeft gekozen dan de goedkoopste leveringswijze die door de Verkoper werd aangeboden). Dit gebeurt onmiddellijk en in elk geval niet later dan binnen 14 dagen nadat de Klant de overeenkomst voor de verkoop van het Goed heeft herroepen.
De Verkoper betaalt de ontvangen bedragen terug op dezelfde wijze die door de Klant werd gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de Klant toestemming geeft voor een andere oplossing. De Klant draagt in elk geval geen kosten in verband met de terugbetaling.

4. Indien het niet mogelijk is om de bestelling uit te voeren binnen de termijn die in lid 6 hierboven is vermeld, kan de Verkoper de Klant hierover inlichten door middel van een e-mailbericht dat worden verstuurd naar het adres dat bij de registratie van de account of bij de bestelling is opgegeven, en betaalt daarbij het volledige ontvangen geldbedrag terug, tenzij de Klant ermee akkoord gaat om de leveringstermijn voor het Goed te verlengen. Dit geldt in het bijzonder voor Goederen die worden aangepast aan de individuele behoeften van een concrete Klant.

§7 Geschillen

1. In geval van geschillen die zijn ontstaan op basis van het Reglement of de verkoopovereenkomst, heeft de Klant de mogelijkheid om gebruik te maken van een buitengerechtelijke manier om de reclamatie te behandelen en zijn claims te verhalen.

2. Alle geschillen kunnen worden beslecht zonder dat justitie hoeft te worden ingeschakeld. De Klant heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van drie alternatieve manieren om geschillen te beslechten:

a) er kan een verzoek worden ingediend bij een arbitragerechtbank voor consumentenzaken. Het geschil wordt dan beslecht door een arbitragerechter
b) er kan een verzoek tot bemiddeling worden ingediend bij bijvoorbeeld een handelskamer. Het geschil wordt beslecht door een bemiddelaar
c) er kan een klacht worden ingediend via het platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§8 Wijzigingen van het reglement

1. De Verkoper heeft het recht om de bepalingen van dit Reglement te wijzigen. In dit geval:

a) worden geregistreerde Klanten over de wijzigingen ingelicht door middel een e-mailbericht dat wordt verstuurd naar het adres dat is opgegeven tijdens de registratie, dit ten laatste 14 dagen voordat de wijziging van kracht wordt
b) worden geregistreerde Klanten verzocht om de wijzigingen in het reglement te bevestigen wanneer ze de volgende keer inloggen

2. Indien de wijzigingen in het reglement niet worden aanvaard, staat dit gelijk met onmiddellijke opzegging van de overeenkomst voor elektronische dienstverlening waarvan sprake is in §10 van dit reglement en verwijdering van de Account, met voorbehoud van §11 lid 3 hieronder.

3. De wijzigingen in het reglement zullen op geen enkele manier de verworven rechten van de Klanten schenden, en zullen in het bijzonder geen invloed hebben op reeds geplaatste bestellingen, die zullen worden uitgevoerd volgens de regels van voor de wijziging.

§9 Contact

The Seller specified in §1 above shall be the controller of the Customer’s personal data. Customers may contact the Seller on issues related to personal data protection at phone number (+48) 334 867 005 or via e-mail at info@mrgugu.com.

De Klant kan contact opnemen met de webwinkel door een e-mailbericht te verzenden naar het adres info@mrgugu.com

§10 Eindbepalingen

De Poolse wetgeving is van toepassing op dit reglement en ook op alle overeenkomsten die ter uitvoering van het reglement worden gesloten (in het bijzonder van overeenkomsten voor de verkoop van Goederen).

Payments methods
 • Za pobraniem
 • Mastercard
 • Visa
 • American Express
 • PayPal
 • PayU
 • Sofort
 • Ideal
Our partners
 • inPost Kurier
 • Paczkomaty inPost
 • DPD
 • GLS
 • PACKETA
© 2024 Change into Colours sp. z o.o.