• Darmowa dostawa od 250 zł

 • 100-dniowe prawo zwrotu

 • Darmowa dostawa od 250 zł

 • 100-dniowe prawo zwrotu

Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie w przypadku Klientów, którzy jako adres wysyłki określili miejsce znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

a) Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b) Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

d) Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, status realizacji zamówień w toku).

e) Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem www.mrgugu.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;

f) Sprzedawca - firma "Change Into Colours sp. z o.o.", zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000873992, z siedzibą pod adresem: ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-222-20-70, Regon: 387705172, email: info@mrgugu.com

g) Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).

h) Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.

3. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.

4. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto. Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności - o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2.

5. Sprzedawca może od czasu do czasu organizować za pośrednictwem Sklepu promocje (np. akcje promocyjne, konkursy itd.) lub też udzielać rabatów (np. w oparciu o kody rabatowe). W takim wypadku, w braku odmiennych wyraźnych zapisów, promocje nie łączą się. Nadto, w trakcie trwania promocji, kody rabatowe nie są aktywne.

§2 Rejestracja konta

1. Klienci mają możliwość zarejestrowania się na witrynie Sklepu, co skutkuje założeniem Konta.

2. Rejestracja następuje poprzez:

a) wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne, Są to: imię i nazwisko lub firmę, adres do wysyłki oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców – także firma oraz NIP. Fakultatywnie Klient może wskazać również: datę urodzenia, telefon, informację odnośnie sposobu trafienia na witrynę Sklepu oraz adres do fakturowania.

b) zaakceptowanie treści Regulaminu oraz polityki plików cookie.

3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku). Konto klienta zostaje założone z chwilą potwierdzenia.

4. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: info@mrgugu.com.

5. Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.

6. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

7. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

§3 Składanie zamówień

1. Klient może dokonywać zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.

2. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:

a) określić sposób dostawy

b) określić sposób płatności

c) potwierdzić aktualność danych, podanych przy rejestracji Konta, a także całkowitą cenę Towarów (koszty dostawy i dokonania płatności) – poprzez kliknięcie przycisku „zamów z obowiązkiem zapłaty”

3. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. ust. 2 lit. c podpunkt ostatni powyżej).

4. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 3, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego, z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia).

5. Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także informacje oznaczone w ust. 2 lit. a-c powyżej. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 4, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).

§4 Zapłata

1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:

a) płatność „za pobraniem”

b) system PayU

c) system Paypal

d) karta płatnicza

e) voucher, kod podarunkowy

Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.

2. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.

3. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayU, systemu Paypal lub karty płatniczej zaplata powinna być dokonana przed dostawą Towarów, a w przypadku płatności „za pobraniem” – z chwilą dostawy Towarów.

4. W przypadku zwłoki Klienta w dokonaniu zapłaty, przekraczającej 7 dni robocze od akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo odstąpić umowy sprzedaży, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej.

5. W celu zrealizowania płatności voucherem podarunkowym - patrz pkt. 1.e) - należy wpisać kod w polu "Karta lub kod rabatowy" znajdującym się w aktywnym koszyku. Rabat powinien zostać naliczony automatycznie. Kody przeznaczone są do jednorazowego użycia, niewykorzystane środki przepadają. Istnieje możliwość dopłaty brakującej kwoty za pomocą innej formy płatności.

§5 Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności „za pobraniem”) lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku innych sposobów płatności).

2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.

3. Możliwe sposoby dostawy to:

a) przesyłka Biznesowa Poczty Polskiej,

b) kurier (np. Fedex, DHL, UPS –według wyboru Sprzedawcy)

4. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności (przy płatności za pobraniem koszt dostawy jest wyższy). Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.

5. W przypadku zamówień dotyczących Towarów o wartości powyżej 250 zł, co do których wybrano płatność z góry (tj. jedną z metod płatności, o których mowa w §4 ust. 1 lit. b-d powyżej) – Sprzedawca nie obciąży Klienta żadnym dodatkowym kosztem dostawy.

6. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę – i wynosi średnio 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży Towarów (akceptacji zamówienia), w zależności od wyboru sposobu dostawy.

8. Adres, na który towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie realizuje dostaw poza ten obszar.

§6 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

2. Wady towarów (reklamacje) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@mrgugu.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1.

3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
a) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła,

b) datę ujawnienia wady,

c) czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji

- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy pod adresem: ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od momentu dostarczenia produktu do siedziby firmy.

5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć klientowi zamówiony Towar zgodnie z wszelkimi specyfikacjami zawartymi w opisie Towaru na witrynie Sklepu. Dotyczy to zwłaszcza rozmiaru Towaru, sposobu jego wykonania, materiału z którego jest wykonany oraz grafiki na Towarze.

§7 Konsumenckie prawo odstąpienia

1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 100 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. Z uwagi na nasz model produkcji, który polega na tworzeniu każdego produktu od podstaw na indywidualne zamówienie klienta, przeprowadzenie procedury zwrotu towaru jest możliwe dopiero po jego dostarczeniu.

2. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 100 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.

4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone: a) za pomocą formularza dostępnego online pod adresem https://mrgugu.com/pl/page/returns-and-refunds lub b) na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Stosowanie wskazanych formularzy nie jest obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie.

a) Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar na adres ul. Czajkowskiego 15 , 43-300 Bielsko-Biała niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.

b) Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta.

c) Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

d) Informujemy, że dokonując zwrotu zamówienia, klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów z zamówienia, w tym produktów biorących udział w akcji promocyjnej, które zostały przecenione lub dodane do zamówienia jako bonus.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§8 Wymiana towaru

1. Klient, będący konsumentem, może zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę zakupionego Towaru na inny egzemplarz tego samego Towaru lub inny Towar dostępny w Sklepie – za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W przypadku konieczności dokonania zwrotu o formie zwrotu decyduje Klient. Z uwagi na nasz model produkcji, który polega na tworzeniu każdego produktu od podstaw na indywidualne zamówienie klienta, przeprowadzenie procedury wymiany towaru jest możliwe dopiero po jego dostarczeniu.

2. W przypadku wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na wymianę Towaru, koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

§9 Polityka prywatności (ochrona danych osobowych)

Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, którego dane wskazano w §1 powyżej. Klienci mogą nawiązać kontakt ze Sprzedawcą w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pośrednictwem nr tel. (+48) 334 867 005 lub poczty elektronicznej: info@mrgugu.com

1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

a)wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b) wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

c) promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Niezależnie od powyższego - Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w oparciu o wyrażoną przezeń, dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim wypadku zakres przetwarzania będzie odpowiadał treści zgody. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

4. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

5. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Sprzedawca będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.

6. Dane osobowe nie będą stanowić podstawy podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym zwłaszcza w formie profilowania przez Administratora.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

8. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

9. Klient ma także prawo do sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych przez Sprzedawcę. Prawo to przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę mogą być określone w polityce prywatności opublikowanej w obrębie Sklepu.

§10 Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.), których treścią jest używanie funkcjonalności Sklepu – obejmujących w szczególności:

a)udostępnienie zawartości Sklepu

b) rejestrację i utrzymywanie Konta, a także zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie

c) wysyłkę newslettera.

2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.

3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.

5. Zawarcie umów o świadczenie usług, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez zgłoszenie przez Klienta stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej (co może nastąpić w przypadku ust. 1 lit. a poprzez otwarcie witryny Sklepu, a w przypadku pozostałych usług wskazanych w ust. 1 – poprzez uzupełnienie i zatwierdzenie stosownego formularza w obrębie Sklepu). Przedmiotowe umowy ulegają rozwiązaniu po ich całkowitym wykonaniu, a w przypadku usług o charakterze ciągłym – poprzez wypowiedzenie przez jedną ze Stron w każdym czasie. Stosowne oświadczenie może zostać przesłane Sprzedawcy przez Klienta pocztą elektroniczną, na adres info@mrgugu.com.

6. Klient zobowiązuje się do:

a)niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,

7. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: info@mrgugu.com. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

§11 Spory

1. W przypadku sporów powstałych na gruncie regulaminu lub umowy sprzedaży, klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Wszystkie spory mogą zostać rozstrzygnięte bez angażowania wymiaru sprawiedliwości. Klient ma możliwość skorzystania z trzech innych sposobów rozstrzygania sporów:

a)wniesienie wniosku do stałego konsumenckiego sądu polubownego – spór rozwiązuje sędzia arbiter;

b) wniesienie wniosku o mediacje np. do izby handlowej – spór rozwiązuje mediator;

c) złożenie skargi za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/; Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach, to: info@mrgugu.com.

§12 Zmiany regulaminu

1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. W takim przypadku:

a)zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.

b) zarejestrowani Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.

2. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §10 niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta - z zastrzeżeniem §12 ust. 3 poniżej

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia - które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

§13 Kontakt

Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym w szczególności poprzez wiadomość e-mail na adres info@mrgugu.com.

§14 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.

2. W przypadku Klientów, będących Konsumentami, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ust. 1 stosuje się takim zakresie, w jakim nie wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, Dz.U.UE.L.2008.177.6]).

Załącznik nr 1 do regulaminu – Polityka plików Cookies

§1 Definicje

1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania przez Sprzedawcę informacji oraz dostępu Sprzedawcy do informacji już przechowywanej na Urządzeniach Klienta w formie plików Cookies.

a) Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu.

b) Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Sprzedawcę, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

c) Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

d) Polityka – niniejszej Polityka plików Cookies, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

e) Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu.

§2 Pliki cookies

1. Sprzedawca za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Użytkownika informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w Polityce.

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.

§3 Korzystanie z plików cookies

1. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Własne w celu dostosowania zawartości Sklepu do preferencji i potrzeb Klienta, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju Urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu.

2. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, służących monitorowaniu sposobu korzystania ze Sklepu przez Klientów – co umożliwia jak najlepsze dostosowanie go do potrzeb Klientów. W tym zakresie, Sprzedawca korzysta z usługi Google Analytics – w ramach której w chwili otworzenia Sklepu następuje odczytanie, napisanie i wysłanie na zabezpieczony serwer Google informacji o pochodzeniu użytkowników identyfikowanych na podstawie IP. Google Analytics nie zbiera danych prywatnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na witrynie Google (https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl).

3. Korzystanie przez Sprzedawcę z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.

§4 Wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies

1. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi - w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Opis niezbędnych w tym celu czynności można odnaleźć na witrynach producentów, np:

a) Mozilla Firefox https://link.do/dGIUZ

b) Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

c) Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies lub usunięcie istniejących Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Sklepie.

Metody płatności
 • Za pobraniem
 • Mastercard
 • Visa
 • American Express
 • PayPal
 • PayU
 • Sofort
 • Ideal
 • Blik
Nasi partnerzy
 • inPost Kurier
 • Paczkomaty inPost
 • DPD
 • GLS
 • Żabka
© 2024 Change into Colours sp. z o.o.